การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

เกี่ยวกับ สศท.

คณะกรรมการ
 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

 

นายกีรติ รัชโน
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
กรรมการ

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
กรรมการ

     

 

นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล
กรรมการ 

- ว่าง -
กรรมการ 

 นายชายพงษ์ นิยมกิจ
กรรมการ

     

 

 

 

นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ข้อมูลคณะกรรมการ ปี 2566

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สศท. 9 กันยายน 2565