การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

เกี่ยวกับ สศท.

คณะผู้บริหาร
 

นางพรรณวิลาส แพพ่วง
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1001
E-mail:panwilas.p@sacit.or.th

 
 


รองผู้อำนวยการ
- ว่าง -

 

       

    รองผู้อำนวยการ
        - ว่าง -

 

 

 
 นายภาวี โพธิ์ยี่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมคุณค่าหัตถศิลป์ 
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1610
E-mail:pavee.p@sacit.or.th

 
นางญาณิดา ปานเกษม
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกลาง
โทรศัพท์/Tel. 035-367-054 ต่อ 1200
E-mail:yanida.p@sacit.or.th
 
         

 

นายปาณัสม์ ปลอดมีชัย   
รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการตลาด 
โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1821
E-mail:panus.p@sacit.or.th

 
น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารภาพลักษณ์
และจัดการวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรม

โทรศัพท์/Tel.035-367-054 ต่อ 1120
E-mail:sirintip.s@sacit.or.th
  
นางญาณิดา ปานเกษม
รักษาการผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์/Tel. 035-367-054 ต่อ 1200
E-mail:yanida.p@sacit.or.th
 

 

 


-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม