การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

หอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ

จัดแสดงนิทรรศการ “หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย”  โดยแบ่งประเภทงานศิลปหัตถกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ งานเครื่องมุก งานเครื่องไม้ และงานจักสาน ซึ่งเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความงดงามของวิถีชีวิตของผู้คนที่หลอมรวมเป็นหนึ่งกับงานหัตถกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้