การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

วิดีโองานเสวนาแนวทางส่งเสริมและพัฒนา

วิดีโองานเสวนาแนวทางส่งเสริมและพัฒนา "งานเบญจรงค์"

ที่จัดขึ้นไปเมื่อช่วงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา

ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร

Video 1      Video 2       Video 3      Video 4       Video 5