การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2560

“เชิดชูครูช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี 2560

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
 

1.  หลักการและเหตุผล

ช่างศิลปหัตถกรรม ผู้สืบสานงานหัตถศิลป์ ได้บรรจงสร้างงานด้วยจิตวิญญาณของช่างผู้มีทักษะที่เป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน ด้วยความรัก ศรัทธา จินตนาการและอารมณ์ ที่สรรสร้างผลงานอันทรงค่าจากภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นที่สั่งสมและสืบทอดมาในแต่ละยุคสมัย ทำให้ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นมีความประณีต วิจิตรและงดงาม ดังนั้น
การอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีกระบวนการส่งต่อคุณค่างานหัตถศิลป์ให้กับลูกหลานหรือผู้รักในงานหัตถกรรม เพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับช่างฝีมือที่ได้สั่งสมประสบการณ์และรักษาภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชู “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” เพื่อคัดสรร รวบรวม บันทึก และเผยแพร่เกียรติประวัติช่างหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ในการทำงานหัตถกรรมและสืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยการนำศาสตร์และศิลป์เชิงช่างมาสร้างสรรค์เอกลักษณ์
งานหัตถกรรม และมีกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นให้กับชุมชนหรือเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ การสอน การบอกเล่าประสบการณ์งานหัตถกรรม รวมทั้งนำเสนอผลงานให้เป็นที่รู้จักและช่วยกันอนุรักษ์ รักษางานศิลปหัตถกรรมของไทยให้คงอยู่ต่อไป
 

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสืบค้นและคัดสรร บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและได้สืบสานทักษะเชิงช่างในงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ใกล้จะสูญหาย ที่มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทายาท ชุมชน หรือผู้ที่สนใจและเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกย่องเชิดชูเป็น “ครูช่างศิลปหัตถกรรม”

2.2 เพื่ออนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมของไทย ในแต่ละประเภทงานหัตถกรรม ให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติ ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

2.3 เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” ที่ได้รับการเชิดชู ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน
ในวงกว้าง ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดแสดงสื่อนิทรรศการ การสาธิต เอกลักษณ์งาน แนวคิดและแรงบันดาลใจของผู้สานต่อลมหายใจงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป
 

3.  คุณสมบัติเบื้องต้น

เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานศิลปหัตถกรรม โดยต้องดำรงกิจการหรือประกอบการที่เป็นงานศิลปหัตถกรรมดั้งเดิม 9 สาขา อยู่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เครื่องไม้ เครื่องจักสาน เครื่องดิน เครื่องทอ (เครื่องผ้า) เครื่องรัก เครื่องโลหะ เครื่องหนัง เครื่องกระดาษ  เครื่องหิน (อ้างอิงจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13 เรื่องหัตถกรรมพื้นบ้าน โดย นายมาโนช กงกะนันทน์)  โดยเป็นผู้ที่มีกระบวนการถ่ายทอด การนำเสนอหลักแนวคิด และวิธีการทำงานหัตถกรรมของตนเองที่มีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจนต่อกลุ่มคน เครือข่าย และสาธารณชนทั่วไป และมีคุณสมบัติดังนี้

  3.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับนับถือ และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาที่โดดเด่น และสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมแขนงนั้นอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.2 เป็นผู้ได้รับการยอมรับจากชุมชน กลุ่มคน หรือเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานอ้างอิงซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเป็นที่ยอมรับ

3.3 มีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับ ศ.ศ.ป.
 

4. การคัดสรร

4.1 ผู้เสนอชื่อ สามารถเสนอชื่อตนเอง หรือชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อและผลงาน พร้อมรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD หรือ VDO เพื่อประกอบการพิจารณา

4.2 กรณีที่บุคคลเดียวกัน ได้มีการเสนอชื่อเข้ารับการคัดสรรทั้งสองประเภทในคราวเดียวกัน ได้แก่ ครูช่างศิลปหัตถกรรม และครูศิลป์ของแผ่นดินนั้น ศ.ศ.ป. ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคุณสมบัติเพียง 1 ประเภทเท่านั้น
โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

4.3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จะแจ้งผลการคัดสรรของคณะกรรมการ แก่ผู้ผ่านการคัดสรรเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ผลการคัดสรรของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4.4 ผู้ที่ผ่านการคัดสรร จะได้รับการส่งเสริม เผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ตามที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศกำหนด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ :

นางสาววัลย์ลดา จันทร์ทูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมคุณค่า

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

59 ม. 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290

โทร. 09 1767 1247 , 035-367-054 ต่อ 1334  แฟกซ์ 035-367-051

E-mail: wanlada.c@sacict.mail.go.th

และดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและผลงานได้ที่ www.sacict.or.th

 

 


ดาวน์โหลด แบบเสนอชื่อและผลงานเพื่อการคัดสรร ครูช่างศิลปหัตกรรม ประจำปี 2560