การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “Gem Business Society 2017 - The Luxury Business & Brand Management” รุ่นที่ 2

            สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
เป็นสถาบันหลักของประเทศในการตรวจสอบอัญมณีและโลหะมีค่า และมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรด้านอัญมณี และเครื่องประดับของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย
ให้สามารถก้าวไกลไปในระดับโลก โดยสถาบันได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมซื่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยสำหรับนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
            ทั้งนี้สถาบันได้จัดหลักสูตรอบรม “Gems Business Society” ระยะเวลา 10 วัน รวม 60 ชั่วโมง
ทุกวันเสาร์ เริ่มวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ถึง 14 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม
ชั้น 3 สถาบัน GIT อาคาร ITF

Download ใบสมัครได้ที่ www.git.or.th  สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์ฝึกอบรม 02 634 4999 ต่อ 301-306