การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ค่านิยมองค์กร

S Synergy เสริมพลังสร้างคุณค่า
A Accountability จิตสำนึกในความรับผิดชอบ
C Creativity & Care มีความคิดสร้างสรรค์ และใส่ใจ ห่วงใย เต็มใจให้บริการ
I Integrity ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
T Teamwork ทีมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล