การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการ

 

- ว่าง -
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

 

นายกีรติ รัชโน
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย
กรรมการ

นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล
กรรมการ

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์
กรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล
กรรมการ

     

 

- ว่าง -
 กรรมการ 

- ว่าง -
กรรมการ 

 นายชายพงษ์ นิยมกิจ
กรรมการ

     

 

 

 

นางสาวนฤดี ภู่รัตนรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย
กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

ข้อมูลคณะกรรมการ ปี 2566

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สศท. 9 กันยายน 2565