การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)