การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT SHOP @นิด้า

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน ได้นำผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยจาก SACICT Shop

ไปจัดแสดงและจำหน่ายที่คณะวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

มีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ให้ความสนใจเยี่ยมชมร้านและอุดหนุนงานหัตถศิลป์ไทยมากมาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ ชุดเบญจรงค์ กรอบรูปแกะสลัก ผ้าไหม และผ้าพันคอ