การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

กิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 ณ แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง จ.เชียงใหม่
นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม (Craft Communities) ปี 2561 พร้อมด้วย นายอำเภอแม่วาง (นายมนัส สุริยสิงห์) หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน และครูช่างศิลปหัตถกรรมจากแหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาน้ำต้นสล่าแดง หัตถกรรมเครื่องเงินบ้านกาด และหัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวด้วย
การเปิดตัวโครงการครั้งนี้ให้เห็นภาพรวมชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั้ง 10 ชุมชน 13 แหล่งเรียนรู้ ทั่วประเทศไทย ที่จะช่วยส่งต่อองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์กับครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ณ ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรมทั่วประเทศ อันจะนำมาซึ่งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสานภูมิปัญญาเชิงช่างแห่งหัตถศิลป์ของไทย ที่เป็นขุมทรัพย์อันทรงคุณค่าของชาติ และสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้รังสรรค์งาน และเกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างแข็งขัน ในการสืบสานและสร้างความยั่งยืนแก่งานหัตถศิลป์ไทย
นอกจากนี้หัวใจสำคัญของโครงการนี้ มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ทักษะภูมิปัญญาองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ รวมไปถึงวิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้งานหัตถศิลป์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น และเป็นการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าที่จะสามารถต่อยอดไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นให้กับงานหัตถศิลป์ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทีสุด