การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการปรับปรุงห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)