การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกวดราคาซื้อสำหรับโครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)