การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลงานบริการและงานสนับสนุนของ ศ.ศ.ป. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร (EIS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)