การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ยินดีกับนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริม ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ

คุณอัมพวัน พิชาลัย
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ


ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ในสาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562

ซึ่งนับเป็นรางวัลที่ 6 ในฐานะนักบริหารดีเด่นในช่วงปี พ.ศ.2558- พ.ศ.2562