การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ที่ 1 สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย ให้ได้รับการสืบสาน สืบทอด เพื่อสร้างอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้

เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ มีกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย และจัดการวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ