การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ชาว SACICT ได้เข้าอบรม “คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

วันที่ 9 มกราคม 2562

ชาว SACICT ได้เข้าอบรม “คุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” โดย รองศาตราจารย์ สุขุม นวลสกุล

และช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรม Team Building เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในองค์กร