การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงาน SACICT เพลิน คราฟต์ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)