การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะผู้บริหาร บันทึกเทปอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธทึ่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น.

 

ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร บันทึกเทปอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5