การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผอ. SACICT ได้รับรางวัล “มณีเมขลา” จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

ผอ. SACICT ได้รับรางวัล “มณีเมขลา” จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ผู้จัดงาน รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี หรือ รางวัลตุ๊กตาทอง, รางวัลเมขลา, รางวัลดาวเมขลา ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 ถึงปัจจุบัน ในปี 2562 ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จัดมอบรางวัล “มณีเมขลา” ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสานสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อเชิดชูเกียรติความยิ่งใหญ่ของคำว่า “แม่” โดยพิจารณาจากบุคคลที่เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ เช่น ครอบครัว ชุมชน องค์กร รวมไปถึง สื่อมวลชนทุกแขนงให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเกียรติประวัติ สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับ องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ได้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพ ต่อส่วนร่วมต่อไป

คณะกรรมการมีมติเห็นควรให้มอบรางวัล “มณีเมขลา”ให้ นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ในสาขา นักบริหาร ผู้นำองค์กรดีเด่น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ วีรันด้า คริสตัล ปาร์ค ตั้งแต่เวลา 15.00 น. - 16.00 น.

ชาว SACICT ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ