การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี” สืบสานพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชชนนีพันปีหลวง

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เตรียมจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี” เฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2” และงาน “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” สืบสานพระราชปณิธานและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ                     ด้านศิลปาชีพ ในการส่งเสริมการสร้างงานและสร้างรายได้จากคุณค่างานศิลปหัตถกรรมแก่ราษฎรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

 

นางอัมพวัน พิชาลัย  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา  และต่อยอด แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากการสืบสานภูมิปัญญา         องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม รวมทั้งกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพของทั้งสองพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ซึ่งมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์สืบสาน ส่งเสริม และพัฒนาต่อ      ยอดงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับงานศิลปหัตถกรรมของไทย  จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี”ประกอบด้วย งาน“ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ งานที่รวบรวมทุกเรื่องราวงานหัตถศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อรักษาให้งานหัตถศิลป์พื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ส่วนงานที่สองคือ งาน“หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 30  สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน บริเวณสะพานผ่านฟ้าฯ   เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมแขนงต่างๆ ที่เป็นผลงานชั้นสูงจากสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ มีทั้งผลงานที่สูญหายไปแล้ว หรือใกล้สูญหาย เพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดคุณค่าที่สะท้อนถึงศาสตร์และศิลป์เชิงช่างชั้นสูง

 

งาน“ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2” เป็นการพัฒนาและสนับสนุนแก่กลุ่มคนชายขอบและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี ภาษาและความเชื่อแตกต่างกัน แต่มีภูมิปัญญาที่ติดตัวที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ นั่นก็คืองานศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติและประเพณีที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ดังนั้น SACICT จึงเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมเชิดชูบุคคลที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์พื้นถิ่นชาติพันธุ์ขึ้นเป็นครูฯและทายาทฯ ให้เกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์สร้างให้ชุมชนในพื้นที่รอบข้างสามารถเข้ามาทำงานศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่อง สร้างความอยู่ดีกินดี ลดความเหลื่อมล้ำ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก สร้างรอยยิ้มและความสุขแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

 

     ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปหัตถกรรมไทย ร่วมอุดหนุนและชื่นชมกับผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ที่มาจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ชนเผ่าและชาติพันธุ์มากกว่า 50 ร้านค้า จากครูฯ และทายาทฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทยจากสมาชิก SACICT ที่มีร่วมสมัยกับการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมกิจกรรมที่จะสร้างความสุขมากมาย อาทิ Workshop หัตถศิลป์พื้นถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ พลาดไม่ได้กับการเปิดมุมมองใหม่ๆ กับการเสวนาในเรื่องราววัฒนธรรมชนเผ่าที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อ จารีตประเพณี เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการแสดง สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการถ่ายภาพกับชนเผ่า การแต่งกายแบบแบบกลุ่มชาติพันธุ์ พบความบันเทิงครบรสจาก เหล่าดารานักแสดงและนักร้องที่จะสลับมาสร้างความสุข ทั้ง ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส นางเอกสาวที่สืบเชื้อสาย มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าปกาเกอะญอบนดอยปู่หมื่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ , พระเอกหนุ่ม ป๊อบ ฐากูร การทิพย

 

งาน“หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี”  ได้รวบรวมผลงานชิ้นเอกของนักสะสมชั้นนำหลากหลายวงการอาชีพ ให้เกียรตินำผลงานของรัก ของสะสมอันเป็นสมบัติในครอบครองที่ล้ำค่าที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และไม่เคยปรากฏสู่สายตาสาธารณชนที่ใดมาก่อนเลย มาจัดแสดงอยู่ในงานครั้งนี้ที่มากที่สุด จำนวนกว่า 500 ชิ้น ผลงานบางชิ้นมีอายุเกินกว่า 200 ปีและสูญหายไปแล้ว  นำมาแบ่งปันให้ได้ชมกันในงานในครั้งนี้เป็นครั้งแรก เช่น เครื่องถมปัด , งานศาสตราวุธทั้งทางภาคใต้และล้านนาไทย , เชี่ยนหมากโบราณ , เครื่องดนตรีโบราณ , เครื่องกระเบื้องโบราณ และงานผ้าโบราณที่หายาก  ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายเช่น ในส่วนของนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประชาชนคนไทยจะได้เห็นถึงความผูกพันที่น่ารักและน่าประทับใจ  ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะ “สมเด็จแม่” ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พระราชโอรส”  ซึ่งทำให้พสกนิกรไทยปลื้มปิติเป็นล้นพ้น รวมไปถึงการจำหน่ายผลงานศิลปหัตถกรรมประเภทต่างๆ ฝีมือ ครูฯและทายาทฯ กิจกรรมการสาธิตเพื่อให้ความรู้และให้ผู้สนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เช่น การสาธิตการทำงานคร่ำ การสลักดุน การเขียนหน้าโขน การตอกหนังตลุง เป็นต้น  รวมทั้งกิจกรรมการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และทักษะฝีมือของครูช่างศิลปหัตถกรรม ก็คือ การแสดงหุ่นไม้-วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหุ่นไม้ที่สามารถเคลื่อนไหวประกอบเสียงเพลง เป็นต้น 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงาน “ชีวิตใหม่ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2” จัดขึ้นระหว่าง

 

วันที่ 8-12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ โดยจะมี พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G

 

และงาน “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -30  สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยมีพิธีการเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562  เวลา 13.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1289 หรือ Facebook : SACICT