การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้อำนวยการ SACICT ได้รับประทานรางวัล “มณีเมขลา”

ผู้อำนวยการ SACICT ได้รับประทานรางวัล “มณีเมขลา”

 

ท่านหญิง (หม่อมเจ้า) ประภาพันธุ์ ภานุพันธ์ กรโกสียกาจ พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทานรางวัล “มณีเมขลา” เพื่อการเชิดชูเกียรติเป็นเกียรติประวัติ แก่บุคคลที่เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเป็นปึกแผ่น สร้างรากฐานที่มั่นคงในกลุ่มต่างๆ ทั้ง องค์กร บุคคล นักธุรกิจ ศิลปิน ดารา นักร้อง ฯลฯ ได้มีพลังในการสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตระหนักถึงอุดมการณ์ของวิชาชีพต่อส่วนรวม ณ ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล วีรันดา

 

ในการนี้  นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้เข้ารับประทานรางวัล “มณีเมขลา” ในสาขานักบริหารผู้นำองค์กรดีเด่น ร่วมกับข้าราชการ นักธุรกิจ นักสื่อสารมวลชน และบุคคลในแวดวงต่างๆ อาทิ คุณสุชาติ ชวางกูร คุณธีระ ธัญญอนันต์ผล และคุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย เป็นต้น