การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

งาน SACICT Craft Trend Talk รวม GURU งาน Crafts ระดับนานาชาติร่วมแชร์มุมมองในมิติใหม่ๆ

งาน SACICT Craft Trend Talk รวม GURU งาน Crafts ระดับนานาชาติร่วมแชร์มุมมองในมิติใหม่ๆ

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน “SACICT Craft Trend Talk” และเผยว่า “การจัดงาน SACICT Craft Trend Talk มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับความรู้และสามารถต่อยอดความรู้และแนวคิดต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานหัตถศิลป์ระดับสากล เพื่อนำแนวความคิดมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางพัฒนางานศิลปหัตกรรมในมิติใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยไฮไลท์หลักของงานคือการรวมตัวของบรรดาผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการ Craft ระดับนานาชาติ และได้มีการเชิญ Speakers วงการ Craft ระดับนานาชาติ ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยน และให้ทิศทางในการพัฒนางาน Craft ในมุมต่างๆ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้แนวโน้ม Craft Trend ของศักราชหน้าปี 2020 สอดรับกับตลาดไทยและตลาดโลก ทั้ง 4 เทรนด์ อย่าง

- TRUE VALUE (คุณค่าแท้ของชีวิต)
- Technical Craft (นวัตกรรมแห่งงานหัตถศิลป์)
- HAPPINESS PLAY (เล่น อย่างสร้างสรรค์)
- HERITAGE FUSION (หลอมรวมรากทางศิลปะอันล้ำค่า)

ตั้งเป้าต่อยอดองค์ความรู้ในมิติใหม่ๆของวงการหัตถศิลป์ไทย ผลักดันให้หัตถกรรมกลายเป็นกลไกสําคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน