การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT มอบรางวัล“หัตถกรรมผ่านเลนส์” มุมมองหัตถศิลป์ของคนรุ่นใหม่

SACICT มอบรางวัล“หัตถกรรมผ่านเลนส์” มุมมองหัตถศิลป์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ 19 สิงหาคม 2562

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานในการมอบรางวัลจากการประกวดในกิจกรรม “หัตถกรรมผ่านเลนส์” โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ คุณอักษรศาสตร์ อ้วนเทิง , รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณวานุพล สอนภักดี และ รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณขจรศักดิ์ พิภาค , คุณสุนทร สินยัง , คุณนันทวุฒิ ชาวดอนคูณ ,คุณวรฉัตร ลิ้มเลิศวรกิจ และ คุณธีรวัฒน์ ไพศาลรัตน์

หัตถกรรมผ่านเลนส์เป็นกิจกรรมที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดขึ้นเพื่อจุดประกายให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้เกิดความสนใจในงานศิลปหัตถกรรม ได้เข้ามาลองสัมผัสงานหัตถศิลป์ไทย ไปลองไปท่องเที่ยววิถีชุมชนหัตถกรรมของ SACICT ซึ่งขณะนี้มี 37 ชุมชนทั่วประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานศิลปหัตถกรรม สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ที่ทำงานหัตถกรรม ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในคุณค่าภูมิปัญญาเชิงช่างของไทยที่สืบสานถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยผลงานจากกิจกรรมนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ทางสื่อดิจิทัลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่องานศิลปหัตถกรรมไปยังผู้คนในสังคมได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์และสืบสานในคุณค่าภูมิปัญญาหัตถศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของพลังในการขับเคลื่อนวงการศิลปหัตถกรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป