การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ศ.ศ.ป. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)