การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ให้การต้อนรับคณะข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

SACICT ให้การต้อนรับคณะข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 213 โดยวิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเยี่ยมชมหอนิทรรศการต่างๆ ของ SACICT เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปาชีพ รวมถึงงานศิลปหัตถกรรมไทยประเภทต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น