การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ SACICT Award 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)