การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานโครงการจัดงาน Crafts Bangkok 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)