การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)