การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SACICT ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 11

ในนามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ SACICT ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่ 11

ขอขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และงานศิลปหัตถกรรมจากครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ ทายาทฯ ทำให้งานอัตลักษณ์ครั้งที่ 11 ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมาย และ SACICT หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีใจรักในงานหัตถศิลป์
เครือข่ายพันธมิตร และกัลยาณมิตร ผู้แบ่งปันองค์ความรู้ ทุกท่านในโอกาสต่อไป


ขอขอบคุณครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทุกท่านที่เข้าร่วมจัดแสดง สาธิต จำหน่าย และถ่ายทอดภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า ให้กับผู้เข้าชมงาน เป็นการเผยแพร่คุณค่างานหัตถศิลป์ได้เป็นที่ประจักษ์ และช่วยสืบสานงานหัตถศิลป์ล้ำค่าของไทยให้ยั่งยืนสืบไปบนแผ่นดินไทย


SACICT ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานสืบสาน สนับสนุนงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตามแนวพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย
ให้ยังคงอยู่ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชาติสืบไป