การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ยกเลิกประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและผู้จัดการสายงาน