การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จับมือ DGA เตรียมเปิดข้อมูล Big DATA เพื่อการต่อยอดหัตถกรรมไทยเชิงพาณิชย์

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรภาครัฐดิจิทัล โดยเน้นการให้ประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูล ลดการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูล (Open DATA) ในด้านงานหัตถศิลป์ ซึ่งในอนาคตสามารถเกิดการบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป