การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผอ SACICT แลกเปลี่ยนมุมมองงานคราฟต์กับคนรุ่นใหม่

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น้องๆนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการ Young Startup Entrepreneur Program หรือ YSEP ในมุมมองเรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปหัตถกรรมไทย” ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งได้มีการหยิบยกในประเด็นการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในงานศิลปหัตถกรรมไทยในเวทีโลก การที่ SACICT ผลักดัน “คุณค่าความเป็นไทย” ในทุกมิติของการดำเนินงาน การเสริมสร้างทักษะฝีมือ องค์ความรู้มุมมองธุรกิจแก่ผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน และชุมชนหัตถกรรม ให้มีทักษะทั้งในด้านการผลิต การบริหารจัดการด้านการตลาด Digital Marketing การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาด ผ่านการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมไปถึงการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนงานหัตถกรรมผ่านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสืบทอดไปสู่คนรุ่นใหม่ โดยในช่วงปลายปีนี้จะมีการจัดกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” เพื่อสร้างคุณค่าความเป็นไทยไปยังกลุ่มคนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียลให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย พร้อมผลักดันให้กลายเป็นสตาร์ทอัพผ้าไทยในอนาคต