การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ตระหนักและให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อขาว ในทุกวันพฤหัสบดี เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ สะท้อนการแสดงพลังและร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้


#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์