การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ผู้กำกับการตำรวจ เข้าเยี่ยมชมงานหัตถศิลป์ที่ SACICT

วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 122 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาองค์ความรู้ด้านงานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ภายในหอนิทรรศการของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์