การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT จับมือ NANOTEC เตรียมนำนวัตกรรมสู่งานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พร้อมคณะ ประชุมหารือกับ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคณะ โดยแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง SACICT และ NANOTECH โดยมีความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพและหัตถกรรมไทย ทั้งประเภทผ้าไทย จักสาน เซรามิก และงานแกะสลักไม้ ซึ่งสามารถสร้างจุดขายด้วยคุณสมบัติพิเศษ และช่วยลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะเสริมให้คุณค่าความเป็นไทย และสร้างมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถนำเอางานวิจัยจากห้องทดลองถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหัตถศิลป์และสังคมไทย โอกาสนี้คณะของ SACICT ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเคลือบนาโน และโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโน

#SACICTคุณค่าความเป็นไทย
#SACICTอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์