การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่มีสภาพชำรุดเสื่อมสภาพ และพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน (ครั้งที่ 2)