การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย

SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18 สืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมไทย

 

          ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม “SACICT ก้าวสู่ปีที่ 18” เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงาน SACICT มุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดคุณค่าในงานศิลปหัตถกรรมไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหัตถกรรมไทยให้เกิดการสร้างงานกระจายรายได้ให้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามทันสมัย และส่งเสริมด้านการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เดินหน้าพัฒนาวงการศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถก้าวสู่การยอมรับในนานาชาติ ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างสรรค์งานหัตถกรรมไทยในมิติใหม่ พร้อมจับมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ พร้อมขยายโอกาสทางการตลาดแก่งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล