การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACICT #รีสกิล #อัพสกิล ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมภาคอีสาน เพิ่มพูนทักษะความสามารถ เตรียมความพร้อมรองรับตลาดยุคใหม่

SACICT #รีสกิล #อัพสกิล ผู้ประกอบการงานหัตถกรรมภาคอีสาน เพิ่มพูนทักษะความสามารถ เตรียมความพร้อมรองรับตลาดยุคใหม่

 

นายพรพล เอกอรรถพร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดระดับศักยภาพและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสมาชิก SACICT ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่กลุ่มของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้วงการศิลปหัตถกรรมไทย เพิ่มพูนทักษะความสามารถเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการหัตถศิลป์ไทย ทั้งการรีสกิล (Reskill) ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถรับมือกับโลกดิสรัปชั่นได้ ควบคู่ไปกับการอัพสกิล (Upskill) คือการต่อยอดทักษะในลักษณะการผลิตแบบเดิมที่ทำอยู่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพเชิงช่าง ควบคู่ไปกับการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาด การเรียนรู้เรื่องการสื่อสารงานหัตถกรรมในสื่อออนไลน์ จุดเด่นของการรังสรรค์แบรนด์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ชิ้นงานและภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ปี 2564 และภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง#SACICTคุณค่าความเป็นไทย