การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACICT Concept) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการตลาดเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)