การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

#sacit ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

sacit หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) “งดรับของขวัญ ของกำนัลในทุกเทศกาล” No Gift Policy จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรือผ่านสื่อออนไลน์

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี

#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#sacitคุณค่าความเป็นไทย
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย