การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จับมือ CRDIS พัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทย

     นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนางานออกแบบสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ CRDIS เพื่อร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทย การส่งเสริมด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมไทยและยกระดับสู่ความเป็นสากล ตลอดจนการสนับสนุนด้านการเผยแพร่องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

#sacit
#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์
#sacitคุณค่าความเป็นไทย
#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย