การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit ประชุมเข้ม คัดสรรครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ รอบกลั่นกรอง

คณะกรรมการคัดสรรครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ประจำปี 2565 ได้ประชุมพิจารณาคัดสรรผู้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นครูศิลป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ ภายใต้โครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม เพื่อยกยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรมไทย

โดยในรอบกลั่นกรองนี้จะคัดสรรผู้เข้าสมัครทั้งหมดจาก 60 ราย ให้เหลือ 40 ราย และทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกด้านทักษะฝีมือ เทคนิคและกระบวนการทำงานศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อคัดสรรให้เหลือ 25 ราย ในลำดับต่อไป