การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ผ่าน SACIT Corner ภายใต้โครงการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)