การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

SACIT สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ PMQA 4.0 เพื่อยกระดับองค์กร        สู่ความเป็นเลิศจากปัจจัยความสำเร็จ 3 ประการ คือ สานพลังทุกภาคส่วน สร้างนวัตกรรม และการปรับตัว      สู่ความเป็นดิจิทัล  ขับเคลื่อนและยกระดับองค์การสู่ การเป็นภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย  ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        

สศท. ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการประเมิน รวมทั้งให้สามารถจัดทำข้อมูลได้ทันต่อการประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด โดยกำหนดจัด 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน  2565 จัดอบรมให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท. ทุกระดับ และ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรม Workshop ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อาวุใสขึ้นไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์นายนีรนาท นักดนตรี และอาจารย์รัฐติยา สุวรรณลพ

สศท. คาดหวังว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศท.ทุกท่าน จะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)  และด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันอย่างเหนียวแน่น จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากอบรม ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ    ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถผลักดันการดำเนินงานยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ 4.0 โดยการขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือ PMQA 4.0 เพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป