การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

คณะกรรมการตรวจสอบ

 
       
     นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล    
    ประธานกรรมการตรวจสอบ    
         
     
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เตโชโยธิน       รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน 
กรรมการ       กรรมการ
         
     
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม        นางสาวกรวรรณ โพธิ์จาน
กรรมการ       เลขานุการ