การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้รับผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลคะแนนระดับ AA