การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

sacit จับมืออุตสาหกรรมจังหวัดน่าน สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดแนวคิด Craft Trend ในกระแส BCG ในผู้ประกอบการ น่านนคร

นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Craft Trend ในกระแส BCG" แก่ผู้ประกอบการ ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม เครื่องเงินและผ้าทอน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  ทั้งนี้ทิศทางงานศิลปหัตถกรรมไทย จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะงานหัตถศิลป์ที่สอดรับกับ BCG Model เพื่อเป็นการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืน