การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

#SACIT ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส

SACIT หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การหมาชน) มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ คุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565)

 

#sacit

#sacitอ่านว่าศักดิ์สิทธิ์

#sacitคุณค่าความเป็นไทย

#สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย