การแสดงผล
ขนาดตัวอักษร

ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Records of Processing Activity : RoPA) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสำนักงานสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)